RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Upadłość konsumencka

Jeśli rozważasz lub złożyłeś wniosek o upadłość, możemy Ci pomóc.

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad ogłoszeniem
upadłości konsumenckiej lub jesteś w trakcie jej ogłaszania.

Pamiętaj, że dedykowane rozwiązania naszej kancelarii pomagają osobom w takiej samej sytuacji jak Ty.

Ogłoszenie upadłości, to dosłownie żadna przeszkoda prawna, aby stać się całkowicie wolnym od długów.

Abyś mógł rozpocząć działalność gospodarczą na nowo, nie podlegając syndykowi masy upadłościowej zapoznaj się z naszym dedykowanym rozwiązaniem, bez obaw o wszelkie zajęcia.

Ustawa prawa upadłościowego nie wyklucza możliwości prowadzenia przez upadłego podmiotu gospodarczego,  jednakże praktyka tego prawa wskazuje iż  dochód z prowadzonej działalności powinien zostać w całości przekazany do masy upadłości co skutkować będzie tym iż wszystkie zarobione przez Ciebie pieniądze trafią w ręce syndyka!

Nasza kancelaria opracowała szereg rozwiązań, które pomogą zapobiec ustawowemu scenariuszowi!

Upadłość konsumencka jest jednym z wielu sposobów na uwolnienie się od długów

Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Instytucja ta jest tym coraz bardziej powszechna w czasach pandemii, kiedy znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Polaków.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest na pewno słusznym rozwiązaniem?

Na wstępie należy podkreślić, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z umorzeniem długów.
W przeciwnym razie byłoby to sprzeczne z celem upadłości konsumenckiej. Chociaż pierwszoplanowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, to jednak przy zachowaniu słusznych praw wierzycieli – postępowanie w tym przedmiocie należy prowadzić tak, aby nie pozbawiało ono dłużnika w przyszłości motywacji do zwiększonej staranności.
Sama bowiem możliwość kolejnego umorzenia zobowiązań przy odwołaniu się do zasad słuszności i humanitaryzmu może stanowić zachętę do przeciwnej postawy dłużnika. Zasadą jest zatem, że umorzenie zobowiązań upadłego powinno zostać poprzedzone próbą spłacenia przynajmniej części zadłużenia. Dopiero w przypadku stwierdzenia, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd powinien umorzyć jego zobowiązania bez ustalenia planu spłaty. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2021 r., (I CSKP 100/21), LEX nr 3220045).

Przedsiębiorco zobacz, jakie będą skutki po ogłoszeniu upadłości.

 • pełna utrata praw do swojego majątku, który zostaje przeznaczony na uregulowanie zadłużenia np. domu, mieszkania,
 • zajęcie osiąganego wynagrodzenia po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez syndyka na poczet spłaty niezaspokojonej części długu z majątku dłużnika na rzecz wierzycieli,
 • niemożność zaciągnięcia nowych zobowiązań, pożyczek oraz kredytów bez zgody sądu,
 • upublicznienie danych i informacji o osobie wobec której ogłoszono upadłość konsumencką,
 • w przypadku wspólnoty majątkowej również na pokrycie wszelkich zobowiązań przeznaczony zostaje majątek współmałżonka, który obligatoryjnie wchodzi do masy upadłościowej
 • upadłość konsumencka nie obejmuje np. współkredytobiorców, poręczycieli,

Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu i upadłości. Nie podlegają takie jak:

Należności alimentacyjne, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny, należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody, wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązki, należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny, należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie, roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Może zatem okazać się, że w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, pomimo przeznaczenia całego majątku na spłatę wierzycieli, nie pozbędziemy się wszystkich naszych długów.

A co po ogłoszeniu upadłości? Jak zarabiać? Jak żyć?

W toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą, iż prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę na istotne praktyczne problemy, z którymi musi zmierzyć się syndyk, jeśli konsument po ogłoszeniu upadłości zdecyduje się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli upadły konsument zdecyduje się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości, musi niezwłocznie o tym fakcie poinformować syndyka. Jeśli tego nie uczyni, naraża się nie tylko na umorzenie postępowania upadłościowego (niewykonanie obowiązków z przepisu art. 57 p.u. związane z wydaniem syndykowi całego majątku), lecz przede wszystkim bardziej dotkliwą odpowiedzialność karną. W związku z tym to nie rozpoczęcie działalności, lecz niepoinformowanie syndyka o tym facie, może skutkować umorzeniem upadłości i brakiem możliwości oddłużenia. Skoro przedsiębiorstwo stanowi składnik masy upadłości konsumenta, to zgodnie z przepisem art. 175 p.u. zarząd nad tym przedsiębiorstwem przechodzi w ręce syndyka. Więc dalej Szanowny Przedsiębiorco zarabiasz tylko na podstawową egzystencję spłacając rękoma syndyka rzetelnie swoich wierzycieli. Co jest niekwestionowalnym, że powinieneś to uczynić, ale można to zrobić za pomocą bardziej przyjaznych finansowo metod.

Restrukturyzacja zadłużenia

Jeżeli Twoja Firma wchodzi w trudny okres – inflacja – kryzys- spadek obrotów – Nowy ŁAD, masz do wyboru 2 drogi:

 1. oczekiwanie na rozwój wypadków (narastające zobowiązania mogą doprowadzić do upadku Firmy)
 2. aktywną restrukturyzację!

Aktywna restrukturyzacja Firmy to:

 • zachowanie kontroli nad majątkiem Firmy
 • zachowanie płynności finansowej
 • spłata zobowiązań na Twoich warunkach.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – czy to w formie jednoosobowej działalności, czy w formie spółki – grozi majątkowi prywatnemu i firmowemu zajęciem w trybie administracyjnym.

 • zabezpieczenie należności publicznoprawnych może nastąpić jeszcze przed określeniem czy Twoja Firma nie zapłaciła należnego podatku!
 • nakazy zapłaty zapadają w trybie elektronicznym i pomyłka na poczcie (błędne doręczenie), aby komornik zapukał do drzwi!

Nasza propozycja polega na zabezpieczeniu się przed nieuprawnionymi działaniami ze strony osób trzecich (urzędników, rzekomych wierzycieli) – bez ryzyka naruszenie prawa.

Nasze rozwiązania chronią przed:

 • skargą pauliańską,
 • zarzutem działania na niekorzyść wierzyciela (art. 300 Kodeksu Karnego)

Nasze rozwiązania są szczególnie zalecane wszystkim, którzy prowadzą spór podatkowy (postępowania kontrolne), chcą minimalizować ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce czy obawiają się próby przejęcia Firmy.

Prowadź swój biznes bez obaw

Rozwiązanie jest gotowe na wyciągnięcie ręki.

Przedsiębiorco jeśli chcesz:

 • prowadzić legalny i opodatkowany na poziomie 9% podatku dochodowego biznes bez wszelkich zajęć,
 • prowadzić biznes bez opłat na ZUS,
 • spłacać z uzyskanego dochodu wierzycieli,
 • mieć pełną ochronę swojego majątku przed skutkami skargi pauliańskiej,
 • mieć pełną ochronę przed zapisami wynikającymi z art. 300 Kodeksu Karnego o uszczupleniu majątku,
 • nabywać ruchomości i nieruchomości bez ryzyka zajęcia, czy objęcia masą upadłościową,
 • mieć pełną kontrolę w zarządzaniu nad swoją firmą bez nadzoru syndyka

Zapoznaj się z alternatywą przygotowaną przez naszą kancelarię

Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP proponuje Państwu funkcjonowanie poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, bądź spółkę jawną, które są korzystną alternatywą dla postępowania o upadłości konsumenckiej .
Poznaj korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, bądź spółki jawnej z zagranicznymi udziałowcami w zastępstwie prowadzenia procesu upadłości konsumenckiej, która zdecydowanie ograniczy Twoją swobodę biznesową i zarobkową.

Korzyści prowadzenia spółki jawnej

 • całkowity brak wszelkich  opłat na ZUS przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym przez udziałowców SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • należny podatek podatek dochodowy, który płacą udziałowcy SJ wynosi 9%, jeśli udziałowcami są spółki LTD
 • pojedynczy poziom opodatkowania SJ, jeśli udziałowcami są spółki LTD

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • pojedynczy poziom opodatkowania
 • brak opłat na ZUS
 • należny podatek dochodowy, który płaci oddział wynosi 9%
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
 • w przeciwieństwie do członka zarządu sp. z o.o. osoba wpisana w KRS jako osoba upoważniona do reprezentacji oddziału nie ponosi dosłownie w żadnym zakresie odpowiedzialności własnym majątkiem i dorobkiem życia
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego jest podmiotem, który w przeciwieństwie do sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym funkcjonując na terenie Polski jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego właściciele spółki matki zachowują pełną anonimowość względem polskiego systemu
 • oddział nie podlega opłacie 9% składki zdrowotnej od wysokości wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • całkowity brak odpowiedzialności majątkiem własnym za wykonywane czynności zawodowe,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie opłaca podatku od dywidendy jak ma to miejsce w przypadku spółek z.o.o.,
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział podlega prawu miejscowemu o upadłości, co powoduje, że do zamknięcia oddziału wystarczy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jedno pismo o postanowieniu bez zbędnej i żmudnej procedury likwidacyjnej obowiązującej polskie firmy,
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa,
 • otworzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego powoduje całkowitą eliminację problemów z komornikiem, bądź innymi zajęciami urzędowymi, które dokonane zostały na polskich podmiotach gospodarczych,
 • w przeciwieństwie do Sp. Zo.o. otworzenie oddziału eliminuje całkowicie problem narażania się na postępowanie prowadzone przez ZUS, o tzw. działania pozorne w przypadku zarządu jednoosobowego w Sp. Z.o.o. z  mniejszościowym udziałowcem. Przy oddziale podmiotu zagranicznego zagrożenie postępowaniem ze strony ZUS nie istnieje, gdyż oddział nie posiada zarządu tylko osobę upoważnioną do reprezentacji zarządu wpisaną w KRS oraz nie wykazuje udziałowców, gdyż jest wyodrębnioną częścią spółki matki,
 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem , a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych.  Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny.
 • oddział może przynosić straty, a przedsiębiorca zagraniczny nie będzie zobowiązany do przedsięwzięcia w związku z tym jakichkolwiek czynności, które byłyby wymagane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Brak przez oddział zdolność sądowej (do występowania w procesach w charakterze powoda lub pozwanego)

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa  z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana darmową konsultacją z przedstawicielem Semper Paratus Legal House LLP prosimy o uzupełnienie formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza aby skontaktować się z nami, oddzwonimy!

error: Treści na stronie są chronione prawami autorskimi.
Scroll to Top